Over Project LEF

Het Europese project waar de Gemeente Eemnes en EemnesEnergie deel van hebben uitgemaakt is in 2022 afgelopen. Maar het project was nog niet klaar, sterker nog, als EemnesEnergie zien wij kansen om dit project op termijn om te vormen tot een nieuw energieproduct. Lokaal opgewekte stroom, die nu wordt terug geleverd aan het net, kan worden gebruikt door deelnemende inwoners en bedrijven.

Het nieuwe project kunnen we niet alleen, i.Leco, tegenwoordig Aug-E, is ook nu weer partner.

Waar staan we nu?
Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het Europese project op 13 oktober 2022, hebben de aanwezige deelnemers aangegeven belangstelling te hebben voor voortzetting van het project

Op dit moment werken we aan een projectplan om het project te continueren tot 1 januari 2025. Naast het plan, moet er ook geld (subsidie) gevonden worden om de (doorlopende) kosten van het nieuwe project te borgen.

Wat betekent dit voor de deelnemers?
Op dit moment doen er iets meer dan 130 inwoners mee. Dit aantal houden we voorlopig stabiel, tot de plannen duidelijk zijn.

Aan de huidige opzet wijzigt niets: de energiedata van deze deelnemers wordt verzameld via de BLIQ. 

De bewoner heeft via de BLIQ-app inzicht in zijn verbruik. De energiedata wordt door Aug-E verwerkt en via het Energy Community Platform aan de deelnemers getoond, zowel de individuele informatie als collectief. Aug-E zal op basis van de energiedata en van de marktprijs kunnen sturen op een lokale prijs en op het optimaliseren van het gebruik van lokale energie

Wat willen we met het vervolgproject?
Met het vervolgproject willen we daadwerkelijk komen tot een product, waarin lokaal opgewekte energie die nu wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnet, direct lokaal gebruikt, en later ook opgeslagen, kan worden. Dat tegen een aantrekkelijke prijs voor aanbieder(s) en afnemer(s). Op deze manier kunnen we overbelasting van het net beperken, en loont “overproductie” van zonne-energie ook als de saldering is afgebouwd.

Wat heeft het Europees project ons geleerd?

Afb. 1 – de verschillende “soorten stroom” die hier onder worden toegelicht

Afb. 2 – de energiedata van alle deelnemers binnen het project.

Afname:
Alle energie die afgenomen is van het elektriciteitsnetwerk geregistreerd door de slimme meter.

Teruglevering:
Alle (door het huishouden) geproduceerde energie die aan het elektriciteitsnetwerk is geleverd en geregistreerd is door de slimme meter. Dit is tevens de totale hoeveelheid stroom die beschikbaar is voor gebruik door de deelnemers aan LEF.

Gesaldeerd:
Is het resultaat van de som (afname -/- teruglevering), binnen een jaar. De opgewekte stroom is deels gebruikt door de bewoners zelf.

Lokale energie:
Alle teruglevering die binnen de deelnemers groep gelijk kan worden “gematched” met afname. Bijvoorbeeld “deelnemer met panelen” levert 0,5kWh terug [C] en “deelnemer zonder panelen” neemt 0,5kWh af [D].

Lokaal te veel:
Alle teruglevering die binnen de deelnemers groep niet gelijk kan worden “gematched” met afname wordt opgeteld als “lokaal te veel”. Dit is lokaal opgewekte stroom die niet gelijk lokaal (door andere deelnemers) kan worden gebruikt. Deze teruggeleverde stroom wordt verkocht aan de energiemarkt [B].

Lokaal te weinig:
Alle afname die binnen de deelnemers groep niet gelijk kan worden “gematched” met teruglevering wordt opgeteld als “lokaal te weinig”. Deze afname moet worden gekocht van de energiemarkt [A]

Ter illustratie bij de cijfers over 2022:
Er is in 2022 164.363 kWh geproduceerd door de zonnepanelen van LEF-deelnemers.

Van de totale 164.363 kWh is 44.012 kWh gebruikt door de producenten zelf.
Dat betekent dat 120.351 kWh is teruggeleverd aan het net.
Deze hoeveelheid was beschikbaar als lokale stroom.
Hiervan is 32.800 kWh gebruikt door andere bewoners.
Dat betekent dat er nog 87.551 kWh extra beschikbaar was voor lokaal gebruik.

Een dynamisch energiecontract?

Voor een aantal deelnemers kan het nu al interessant zijn over te stappen op een dynamisch energiecontract. Dat is een contract waarin de prijs van stroom per uur en voor gas per dag wordt bepaald, op basis van de marktprijs. Door de gespannen energiemarkt, zien we dat bij reguliere contracten de prijzen veel flexibeler zijn geworden. Prijzen staan niet meer voor langere tijd vast, maar worden frequent aangepast, al naar gelang de marktprijs. Daarnaast zien we ook dat in de contracten met een traditionele opbouw, met een dag- en nachttarief, behoorlijke risicomarges worden gehanteerd. Iets wat bij dynamische contracten niet nodig is, er wordt immers per uur verrekend.

Wij denken daarom dat het de moeite waard is te onderzoeken of een dynamisch contract al een (beter) passende oplossing is. Zeker als een bewoner het stroomverbruik actief volgt en het verbruik probeert aan te passen aan de hoogte van de stroomprijs is er meer voordeel te behalen. Maar dat laatste is geen vereiste.