EemnesEnergie heeft een nieuwe voorzitter

dinsdag, 18 oktober 2022

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 29 september jongstleden is door de aanwezige leden ingestemd met aanstelling van een nieuwe voorzitter. Sven Lankreijer heeft het stokje overgenomen van Peter van Drenth. Verder is besloten om het bestuur uit te breiden tot 5 bestuursleden, hiervoor is ook een aanpassing van de statuten nodig.

Vooruitlopend op deze aanpassing worden Peter van Drenth en John van Giessen bestuursadviseur. Het dagelijks bestuur van EemnesEnergie bestaat uit Sven Lankreijer (voorzitter), Marinus Kamphorst (secretaris) en Bert Visser (penningmeester).

Tevens is het voorstel van het bestuur goedgekeurd, om nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement op te stellen en dit ter goedkeuring aan de leden voor te leggen tijdens de algemene ledenvergadering van 2023, die in april wordt gepland. Twee van de aanwezige leden hebben toegezegd bij de voorbereiding van de statuten te willen helpen!